ΔΚ-ΔΔ01/01
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρία ΛΑΜΑΣΠΕΝΤ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Το Σύστημα της Εταιρίας καλύπτει τις Οδικές & Θαλάσσιες Υπηρεσίες Διαμεταφοράς και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας. Γενικός στόχος είναι η προσφορά στους πελάτες της εταιρίας υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

 • τη δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό
 • τον εντοπισμό, την αξιολόγηση των κινδύνων και την ανεύρεση ευκαιριών προς βελτίωση
 • την ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :
- Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας & οδικής ασφάλειας.
- Ανασκόπηση Διοίκησης
- Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
- Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
- Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία.
Στα πλαίσια αυτά η ΛΑΜΑΣΠΕΝΤ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ:
-Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
- Προσπαθεί να προσφέρει στους πελάτες της περισσότερα από όσα περιμένουν
- Διατηρεί μία μόνιμη επαφή με τον πελάτη και πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων
- Παρακολουθεί διαρκώς όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των πελατών της αλλά και τις ανάγκες που πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον.
- Ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στον τομέα ευθύνης τους και να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών της, το εκπαιδεύει και ο επιμορφώνει διαρκώς
- Θεωρεί όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή κάθε καλόπιστη κριτική των συνεργατών και πελατών της που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. Η πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Διοίκηση

Θεσσαλονίκη, 15/03/2023
ΔΚ-ΔΔ01/01
QUALITY POLICY
The company LAMASPED HELLAS IKE responding to the requirements of the modern business reality and aiming to improve its organizational structure and internal communication, always aiming at faster and better service to its customers, decided to design and install a Quality Management System in accordance
with requirements of the International Standard ISO 9001:2015.

The company's system covers Road & Sea Transit Services and was designed in accordance with the needs and aspirations of the company and the Legal and Regulatory Requirements of the applicable Greek and European Union Legislation.

Satisfying and securing the trust of customers, through the fulfillment of defined quality specifications and consistency in deliveries are the company's basic principles. The general objective is to offer the company's customers excellent quality and highly beneficial services. More specifically, the company seeks to:

 • creating a basis for the continuous improvement of the efficiency of its processes, aiming at the continuous satisfaction of the needs and expectations of its customers to the maximum extent possible
 • identifying, assessing risks and finding opportunities for improvement
 • minimizing the number of incidents that may affect the continuity of business processes, as well as reducing their impact as much as possible.
 • The continuous improvement of the System and the operation of the Company with the effective use of the following tools:
 • Defining and reviewing quality & road safety objectives.
 • Management Review
 • Internal Inspections
 • Corrective and Preventive Actions
 • Systematic analysis of data resulting from the Archives.
In this context, LAMASPED HELLAS IKE:
 • Undertakes to comply with applicable Greek and EU legislation
 • Strives to offer its customers more than they expect.
 • Maintains a permanent contact with the client beyond its contractual obligations.
 • It constantly monitors not only the current needs of its customers but also the needs they are going to acquire in the future.
 • Encourages its employees to take initiatives in their area of responsibility and submit proposals for the improvement of its processes, educates and develops them continuously
 • It considers not only welcome but also desirable any bona fide criticism of its partners and customers regarding the quality of its services.
In order to achieve the above objectives, all the necessary references have been made in the System documentation. Through systematic planning, process control and continuous improvement of all activities, the principles of the company are fulfilled.

The Management is committed to providing the infrastructure and equipment deemed necessary for the implementation of its tasks. Each employee is responsible for the quality of their own work and is required to contribute to quality management and the achievement of set goals. For this reason, all employees, depending on their responsibilities, are informed about the Quality System and demonstrably act in accordance with the established rules. The Policy is reviewed annually.